Regulamin Publixo.com

Ostatnie zmiany: 2017-12-11

I UŻYTE TERMINY I DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy zarejestrowany pod domeną Publixo.com, umożliwiający zamieszczanie utworów literackich, którego właścicielem jest firma Creative Media, z siedzibą przy ul. Ruskiej 22A/6, 70-132 Szczecin.
Konto – przechowywany w serwisie profil użytkownika, zawierający jego dane kontaktowe.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie.

II REJESTRACJA I KONTA

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie
  http://www.publixo.com/user_form/0
  z podaniem:
  - działającego adresu e-mail
  - kraju zamieszkania
  - nazwy użytkownika (loginu)
  - hasła
 2. Rejestracja w Publixo.com oznacza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu lub wykorzystywania konta do celów niezwiązanych z profilem serwisu konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Administracja serwisu ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika, którego działania mogą w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływać na wizerunek Serwisu, bez uprzedzenia i przesyłania uzasadnienia Użytkownikowi.
 6. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych.
 7. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane z powodu łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, nie może zostać usunięte.

III OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarejestrowane adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administracją serwisu. Publixo.com nie gromadzi zatem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Dane użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie prawnie upoważnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać przekazane uprawnionym organom publicznym, np. gdy użytkownik prowadzi działalność szkodliwą dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.)
 3. Creative Media dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.

IV ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU. PRAWA AUTORSKIE

 1. Korzystanie ze wszystkich opcji serwisu jest bezpłatne.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do publikowania w serwisie swoich tekstów (utwory literackie, newsy, posty na forum, komentarze).
 3. Użytkownik może zamieścić maksymalnie dwa teksty dziennie.
 4. Każdy zamieszczony w Publixo.com tekst musi spełniać następujące wymogi:
  1. Wolno zamieszczać teksty wyłącznie swojego autorstwa. Kategorycznie zabroniona jest publikacja tekstów, do których użytkownik nie posiada praw autorskich.
  2. Teksty powinny być przygotowane z należytą starannością: zgodnie z zasadami poprawności językowej i z użyciem polskich znaków.
  3. Niedozwolone jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich czy innych szerzących nienawiść oraz naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste osób trzecich (w tym prawa autorskie).
  4. Teksty muszą mieć związek z tematyką serwisu (portal literacki). Usuwane będą wszelkie wpisy typu "szkolna ściąga" - definicje encyklopedyczne, listy słówek, wzory matematyczne itp.
  5. Niedozwolone jest zamieszczanie jako "utworu" korespondencji do innego użytkownika serwisu lub komentarza do jego tekstów.
  6. Komentarze pod utworami powinny dotyczyć tekstu, pod którym się znajdują. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy nie na temat, w szczególności uwag "ad personam".
  7. W tekstach można zamieszczać ilustracje, pod warunkiem przestrzegania praw autorskich do nich, tzn. spełnienia któregoś z poniższych warunków:
   • Użytkownik jest autorem zamieszczonej ilustracji
   • Użytkownik dysponuje zgoda ilustracji na publikacją w serwisie
   • Prawa autorskie do ilustracji wygasły
   • Ilustracja pochodzi ze źródła (np. serwis internetowy ze zdjęciami, clipartami) zezwalającego na takie wykorzystanie znajdujących się tam materiałów
  8. Newsy będą publikowane w serwisie po uzyskaniu akceptacji administracji serwisu.
  9. Zamieszczane treści nie mogą mieć charakteru komercyjnej reklamy.
  10. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu treści niespełniających ww. warunków oraz mogących w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływać na wizerunek Serwisu bez uprzedzenia i przesyłania uzasadnienia Użytkownikowi.
 5. Wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób dozwolone jest wyłącznie za zgodą ich autorów.
 6. Odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie treści ponoszą wyłącznie ich autorzy.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z naruszeniem jakichkolwiek ich praw, spowodowanym publikacją utworu.
 8. mBooki wygenerowane w serwisie Publixo.com mogą być używane wyłącznie do celów prywatnych. Wykorzystanie ich do celów komercyjnych (np. sprzedaż) jest zabronione.

V REGULAMIN

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Publixo.com a Użytkownikiem.
 3. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rzeczowo właściwe dla siedziby właściciela serwisu.
© 2010-2016 by Creative Media
×