Przejdź do komentarzyEnergia miłości
Tekst 3 z 3 ze zbioru: Strumień życia
Autor
Gatunekfilozofia
Formawiersz / poemat
Data dodania2019-08-08
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń534

w świado­mym ludzkim życiu

umiejętność ro­zum­ne­go wy­boru zaśle­pia in­tuicję

doczes­ność zda­je się ważna,

po­nad od­kry­waniem tożsa­mości


a prze­cież jes­teśmy ga­lak­tyczny­mi stworze­niami


wspom­niałaś – ‚dwa różne światy z nas’,

a jed­nak łączy ten sam pier­wias­tek duszy

jeśli jes­tem aniołem w ziem­skiej podróży,

kwes­tią było cza­su od­na­leźć Ciebie


ziem­skim by­tem splątałem ścieżki,

byś mogła włas­ne wyp­rosto­wać

nie słowa­mi zat­rzy­małem,

a z ser­ca płynący­mi myśla­mi

cu­dem od­wza­jem­niłaś uczu­cia,

czas naj­cenniej­szy poświęcając


ot tak w stru­mieniu życia zaczęła się nasza his­to­ria,

w dro­biaz­gach codzien­ności uk­ry­ta

jak dzień niepo­dob­ny do dnia,

tak myśl, z każdym dniem cen­niej­sza,

bar­dziej świado­ma i


poz­nałaś, co znaczy kochać


zda­je się, że roz­budziłem in­tuicję

wczo­raj niepokój koiłaś,

dziś doświad­cze­niem ser­ca wy­bierasz miej­sce,

gdzie wzrok mój nie do­sięga, gdzie cichnie wołanie


częścią jes­teśmy niez­wykłej podróży,


sa­mot­ność, nie osa­mot­nienie, pełnią miłości jest,

nie jest sam ten, kto kocha praw­dzi­wie

  Spis treści zbioru
Komentarze (1)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Puenta jest rozpaczliwie łopatologiczna i wygląda jak złota myśl z pamiętnika nastolatki.
Całość jest zdecydowanie przegadana, pełna watoliny i dziwnych inwersji nie na miejscu i zupełnie niepotrzebnych np. "czas najcenniejszy poświęcając", czy "wczoraj niepokój koiłaś".
Dlaczego nie jest to zapisane normalnym językiem, jeśli nie zostało popełnione pod rym? Nie wiem.
Wydaje ci się autorze, że tak brzmi bardziej poetycko? To zatrzymałeś się w rozwoju poezji jakieś sto lat w tył.
Generalnie nie wersyfikacja czyni wiersz, tylko środki, więc rozgadana całość bardziej jest prozą i jako taka lepiej by się sprawdziła.
© 2010-2016 by Creative Media
×