Przejdź do komentarzySoah zagłada
Tekst 176 z 175 ze zbioru: Znak czasu
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz / poemat
Data dodania2018-11-25
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń394

Zbliżcie się i słuchaj­cie bra­cia moi  

By le­piej słyszeć i aby słowa  

Po­ruszyły was do głębi  

Za­padły w ser­cach do końca dni waszych  

Bo cza­su zagłady za­pom­nieć nie wol­no  

Ani też za­nie­chać do­cieka­nia przyczyn  

Tak wiel­kiego upad­ku człowieka  


Zbrod­nia która dot­knęła rodzaj ludzki  

Mieć mu­siała swe podłoże w myśli i postępo­waniu  

Bo nic od ra­zu się nie dzieje  

Ludzie nie są w sta­nie z dnia na dzień  

Wyz­być się miłości do bliźniego 

I za­nurzyć ręce swe po łok­cie we krwi ludzkiej  


To co się stało na wschodzie i zachodzie oraz Az­ji  

Nie ma podłoża w chrześci­jaństwie  

Jest dokład­nie je­go przeciwnością 

Ka­tego­rycznym ak­tem od­rzu­cenia  

To wówczas jeszcze przed zagładą  

Ludzie ucze­ni poczęli piętno­wać i drwić  

Z nauk Chrys­tu­sa  


Ludzie ci narzu­cili Ame­ryce i Euro­pie  

Nad­rzędność ludzkiej myśli nad Bos­ki­mi wska­zaniami  

I właśnie ta za­sada poz­wo­liła pow­stać euge­nice  

Wsze­lakich re­gulac­ji na­rodzin i ste­ryli­zac­ji  

Seg­re­gac­ji i kla­syfi­kac­ji ludzi pod względem war­tości  

Zawłaszczo­no pra­wo przy­należne je­dynie Bo­gu  

Pra­wa do da­wania i od­biera­nia życia  


To w tam­tym cza­sie pop­rzedzającym  

Zbrod­nie ko­muniz­mu a później hit­le­row­skich Niemiec  

Przedziw­ne idee po­rywały ludzi wyk­ształco­nych  

Które były niczym in­nym jak zbioro­wym  

Ak­tem od­rzu­cenia Bo­ga  

Strefę duchową zastąpił okul­tyzm a na­wet sa­tanizm  

Zaś mod­ny ho­mosek­sualizm zawędro­wał na­wet do SS  


To dla­tego też a może właśnie dla­tego wiel­ka Ame­ryka  

Nie przyjęła statków z Żyda­mi  

Choć sam New York Ti­mes cy­tował Hit­le­ra  

Że ten od­da Żydów każde­mu kto zachce ich przyjąć  

I tyl­ko Pol­ska przyj­mo­wała i tyl­ko pol­scy ku­rie­rzy wołali  

Do su­mień ludzi ważnych - i nie stało się co stać po­win­no  

Nie zażąda­li - od­dajcie nam choć tych co jeszcze zos­ta­li  


Więc zbliżcie się i słuchaj­cie  

Jak myśl ludzka co Bo­ga od­rzu­ca  

Prze­ciw­ko sa­memu człowieko­wi ob­ra­ca  

Jak Po­lacy w tym cza­sie wiel­kiej próby  

Wyb­ra­li ko­ronę cier­niową ja­ko nieliczni  

Ja­ko nieliczni oka­zali też na­rodem ludzi su­mienia  


Więc nich w głosie waszym nie zabraknie 

Du­my z pos­ta­wy ojców  

Nie ugi­naj­cie się przed kłam­stwem i zapomnieniem 

Tak pow­szechnym w no­wych cza­sach  

Pa­miętaj­cie że to Po­lacy ja­ko je­dyni  

Dot­rzy­mali słowa da­nego Bo­gu  Częściowo na pod­sta­wie wykładu księdza Ta­deu­sza Gu­za


  Spis treści zbioru
Komentarze (3)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Shoah! Błąd w tytule.
avatar
Fakt - ale juz nie poprawiam .
avatar
Za komentarz:
https://www.cda.pl/video/60276554
© 2010-2016 by Creative Media
×